"SUNG KAMU MANGA TAYMANGHUD" Ha Perlis

Posted by DZULASREE @ Asree Sug on Saturday, May 7, 2011 0 ulasan


In brother ini, kita' niya in SIGNBOARD yadtu ha tahun 2001-2003 pa. Siguru yaunpa masi n SIGNBOARD ha Perlis. Kadtuun namuh ini ha masamut. Hisiyu-siyu manga taymanghud in mabaya' magCONVOY madtu mag agad iban kami maraw tuan SMS kamu pa number CP ku yan ha higad. Madtu kita niyu mag agad-agad mamatta' iban magvideo. InsyaAllah.

Post a Comment