Salinan undang-undang Negara Sulu Darul Islam

Posted by DZULASREE @ Asree Sug on Thursday, May 6, 2010 0 ulasan


Undang Undang
CONSTITUTION

Sin
OF THE

Sultaniyyah Sin Lupah Sug Darul Islam
SULTANATE OF SULU DARUL ISLAM

Ha Ngan Sin Tuhan Mahabassal, Mahatinggi, Mahasutsi, Mahamulliya iban Mahamura Allah, Sangat Baying’ulungun iban Sangat Bayingkasihun; sanglit iban pamudji pa Allah, Tuhan sin Katilingkal Alam; anughara’ iban kasajahitraan sin Allah pa Panghu namu’ Nabi Muhammad Sallalahu Alaihi Wassalam, iban pa katan sin ahli’ iban manga lundang panun karabat niya.

Ha kabasaran sin Allah, salaksa’ sukur daing ha Qudrat-Iradat Niya, in kami ipun Niya, tiyubuan halaum bigi jantung kug-baya’ iban paglugtu’, Alhamdulillah, magtibuuk iban magtayakkup magbalik, asal da isab daing tagna’ (24 Jumadil Awal 808 A.H. / 17 November 1405 C.E.) natibuuk iban natayakkup ha pagkainagun sin panagnaan Puntukan Nakura’ kalasahan – Al-Marhum Sultan Shariful Hashim Sayyid Abu Bakr - ha Ngan Bangsa Tausug – amuna in katindug sin Hula’ kalasahan wala’ kiyarapatan daing ha Kastila’, Milikan pa Jipun - Sultaniyyah Sin Lupa’ Sug / Sultanate of Sulu Darul Islam – mangandul iban saddiya pangandulan, karna’ sin Tuhan, Pagparinta amuna Pag-Agama ha atulan sin Qur’an iban Sunnah ha gulalan Nakura’ Datu Padukka, Nakura’ Datu Panglima, Nakura’ Raja Bandahara, Panggaway sin Rumah Bichara, Wazil, atawa pangabay sin sila, Raja Mura’ atawa Puntukan Nakura’ sin Hula’ kalasahan – Nakura’ Padukka Batara Mahasari Maulana Al-Sultan.

SARTA’ kiyapagmawpakkatan sin Kami baktulun in manga kallam kiyalimpal ha Undang Undang ini ha supaya mahinang padduman, atulan, suntuan sin Pagparinta amuna Pag-Agama sin Hula’ kalasahan – Sultanniyah Sin Lupa’ Sug / Sultanate of Sulu Darul Islam.

IBAN in Kami tulus-ihilas mamarinta iban pamarintahan ha atulan sin Qur’an iban Sunnah; sin Undang Undang ini iban na sin mabaktul sara’ manara’ sin Hula’ kalasahan – Sultaniyyah Sin Lupa’ Sug / Sultanate of Sulu Darul Islam.

NA, HA BIHAYAUN, TIKMUD IBAN SAWASA’ IN PANGATAYAN namu’ daing ha kapatutan iban kakawasahan Namu’ asal daing tagna’ Bangsa Tausug, Hambaraayat sin Hula’ namu’ kalasahan - Sultaniyyah Sin Lupa’ Sug / Sultanate of Sulu Darul Islam – tuud hipamahalayak ha Ngan Namu’ iban pa ginhawa baran namu sambil na pa budlung ba’gu sākup na in manga kaanakan iban kaapu-apuan amuin masi-masi halaum pakandangan sambil na pa huling bata’ in nakalimpal ha Undang Undang ini:


Bersambung / Sambungan: http://taymanghud.blogspot.com/

Post a Comment